Rejsebetingelser

1. Aftalen
Custom Tours GmbH (“CT”) er ejer af følgende hjemmeside (“Hjemmesiden”): www.pissup.dk. Når du har booket en rejse via denne hjemmeside, indtræder du i en aftale med CT på følgende vilkår og betingelser (“Betingelserne”):

2. Definitioner
Følgende definitioner anvendes i kontrakten:
“Gruppeleder” – Personen, der udfylder formularen ved online reservationen.
“I” – Inkluderer både Gruppelederen og alle andre personer i gruppen.
“Gruppen” – Alle personer som rejse arrangementet vedrører, herunder også personer, der er tilføjet eller udskiftet efter CT har modtaget bookingen.

3. Almindelige vilkår

3.1. CT har hjemsted i Schweiz. Denne kontrakt reguleres således i henhold til schweizisk lovgivning og begge parter anerkender de danske domstoles kompetence, såfremt der måtte opstå tvister som følge af fortolkning eller opfyldelse af betingelserne. Som ovenfor nævnt udelukker dette ikke dine lovpligtige rettigheder, herunder de ufravigelige regler i den danske lovgivning og det implementerede direktiv: EU’s rejsedirektiv (90/314/EEC). Disse handelsbetingelser påvirker IKKE Deres rettigheder i henhold til den ufravigelige danske lovgivning som ikke kan udelukkes som gældende lov, herunder dine lovbestemte rettigheder eller implementeret lovgivning

3.2. Disse betingelser finder anvendelse ved samtlige bookinger, som CT har bekræftet efter den 5. november 2015.

3.3. Du skal være minimum 18 år på den planlagte ankomstdag på destinationsstedet. CT forbeholder sig ret til at anmode om legitimation herfor.

3.4. Alle medlemmer af Gruppen skal underskrive deres rejsebevis som bekræftelse på, at de har læst og forstået disse betingelser, og bekræfter ved underskriften, at være forpligtet af vilkårene. En underskrevet kopi af rejsebeviset skal afleveres til en CT repræsentant ved ankomsten til destination.

3.5. Hver enkelt betingelse er individuelt gældende, og hvis en betingelse på et tidspunkt skulle blive ugyldig, ulovlig eller på anden måde uden retskraft, vil dette ikke på nogen måde påvirke gyldigheden, lovligheden eller eksigibiliteten af de øvrige betingelser i denne aftale.

3.6. Intet i disse betingelser giver nogen tredjemand rettigheder, eller giver nogen tredjemand nogen ret til at håndhæve noget vilkår, der fremgår af disse betingelser.

4. Booking

4.1.Ved reservation skal der for hver gruppe udfyldes en formular. Formularen findes på hjemmesiden. Alle reservationer skal som udgangspunkt foretages via hjemmesidens formular. Foretages reservation alligevel på anden måde, er det en betingelse for reservationens gyldighed, at denne er skriftligt bekræftes af CT.

4.2. CTs hjemmeside vil angive en pris for din valgte rejseplan. Med mindre andet indikeres af det af CT fremsendte skriftlige materiale, indeholder denne pris ikke services såsom drikkevarer, mad, adgang til events eller aktiviteter, lufthavns- eller hotel-transfers, parkering eller transportudgifter.

4.3. Du vil herefter blive tilbudt muligheden for at lave en reservation. Din kontrakt med CT vil først foreligge, når CT har udstedt et rejsebevis til gruppelederen. Indtil da vil det være op til CT at acceptere din reservation. CT kan uden begrundelse herfor vælge at nægte accept.

4.4. Rejsebevis bliver udstedt når CT modtager dit depositum – en betaling svarende til mindst 25 % af den tilbudte pris. Betalingsmåder og valuta, som CT accepterer, er beskrevet på hjemmesiden.

4.5. Udover rejsebeviset vil gruppelederen også modtage en bekræftelse af hotelreservation og alle andre rejsedokumenter pr. e-mail før afrejsedato. CT leverer ikke papirkopier af denne type dokumenter.

4.6. Det fulde beløb i forhold til den totale tilbudte pris skal være CT i hænde senest 14 dage inden ankomst på feriedestinationen. CT kan i særlige tilfælde give tilladelse til senere betaling.

4.7. CT er ikke ansvarlig for fejl i din reservation, og ej heller for fejl i CTs dokumentation, som du måtte undlade at gøre CT opmærksom på, inden for 3 dage efter, at dokumentationen er udstedt til gruppelederen.

4.8 Når du betaler med kreditkort, trækkes pengene fra dit kort den samme dag.

5. Variationer

5.1. CT forbeholder sig ret til uden at advare herom at ændre
A) betingelserne forud for den fulde betaling af den tilbudte pris,
B) aktiviteter og services som tilbydes sammen med den annoncerede pris for samme forud for udstedelse af rejsebevis,
C) enhver del af din reservation til hver en tid, hvor sådanne ændringer er af mindre betydning, for eksempel hvis det hotel, der refereres til i dit rejsedokument efterfølgende måtte blive utilgængeligt, da hotellet vil blive erstattet med et passende alternativ.

5.2. Såfremt du måtte ønske at ændre dine rejseplaner efter at rejsedokumentet er udstedt, må gruppelederen gøre CT opmærksom på dette pr. e-mail. Det vil herefter være op til CT om denne ændring kan gennemføres. Enhver sådan ændring vil betyde en genberegning af den totale oprindeligt tilbudte pris med reference til de priser, som vil være angivet på hjemmesiden, den dato hvor CT bekræfter ændringen. Såfremt dette måtte betyde en forøgelse af det skyldige depositum, vil CT ikke bekræfte ændringen, før betalingen af det forhøjede depositum er modtaget.

6. CTs annullering

6.1. I tilfælde af at en aktivitet ikke kan gennemføres på grund af omstændigheder uden for CTs kontrol, som fx voldsomt vejr, lukning af licenserede områder, eller hvor en aktivitetsleverandør har indstillet forretningen, og et passende alternativ ikke kan tilbydes, vil Gruppelederen få det fulde beløb for den pågældende aktivitet refunderet.

7. Din aflysning

7.1. Din aflysning af hele eller dele af dit rejsearrangement, vil ikke være gyldig, medmindre det er meddelt CT pr. e-mail af gruppelederen.

7.2. Følgende betalinger vil opkræves, hvis du enten har annulleret eller forventes at have annulleret vores arrangement a) ingen opkrævning vil ske såfremt annulleringen finder sted før rejsebeviset udstedes, B) såfremt rejsebeviset er udstedt, vil du være forpligtet til at betale 25 % af den samlede tilbudte pris for den annullerede rejse. Dette beløb forhøjes til 100 %, såfremt annulleringen sker enten indenfor 5 arbejdsdage før din fastlagte ankomst eller efter ankomst på destinationen.

7.3. Rabatter som for eksempel prisreduktion eller ekstra gratis services tilbydes baseret på gruppestørrelse. Som konsekvens heraf forbeholder CT sig ret til at reducere værdien af disse rabatter, såfremt at du annullerer dele af rejsearrangementet, som du fremlagde, da rabatten var blevet tilbudt.

8. CTs ansvar og forpligtelser.

8.1. CT er ikke den direkte leverandør af opholdet og aktiviteterne som tilsammen udgør rejsearrangementet. CT agerer udelukkende som en bookingagent. I den funktion vil CT tage alle rimelige skridt for at sikre at:
a) dit rejsearrangement leveres som beskrevet på hjemmesiden, og at det lever op til en rimelig standard,
b) aktiviteter og opholdsleverandører følger lokale sikkerheds- og sundhedsretningslinier og lokale lovbestemmelser.

8.2. Ansvarspådragelse accepteres for
a) uagtsomme handlinger eller undladelser af ansatte eller agenter for CT (handlende indenfor rammerne af deres kontraktforhold med CT) i forbindelse med leverancen af dit rejsearrangement
b) i tilfælde af manglende udførelse eller mangelfuld udførelse foretaget af CT for alle eller dele af betingelserne.

9. Dine forpligtelser og ansvar

9.1. Du skal opfylde disse betingelser. Efterleves betingelserne ikke, betragtes dette som en annullering af rejsearrangementet.

9.2. Ved ankomst til destinationen skal du: a) opføre dig på en ansvarlig og ikke bringe eget eller andres helbred eller sikkerhed i fare. B) Efterleve enhver rimelig instruktion eller anmodning fra CTs repræsentant eller agent eller aktivitets- eller opholdsleverandør. Såfremt du ikke imødekommer dette, vil dette betragtes som en annullering af dit rejsearrangement med øjeblikkelig virkning.

9.3. Såfremt gruppen måtte være mere end 30 min. forsinket til et møde med CTs repræsentant på det aftalte sted og tidspunkt for en planlagt aktivitet, vil det enkelte medlem af gruppen betragtes som havende annulleret den pågældende aktivitet.

9.4. Du vil være personligt ansvarlig for enhver person- eller tingsskade som du måtte pådrage dig selv eller tredjemand.

9.5. Det er dit ansvar at anskaffe alle nødvendige rejsedokumenter og medicinske anvisninger i relation til din destination. Du bedes sikre dig, at du har et gyldigt pas og visum, såfremt det måtte være relevant. Du bør også spørge din læge, om det er nødvendigt med vaccinationer eller andre sundhedsmæssige foranstaltninger.

9.6. Når du booker dine rejsearrangementer hos CT er det gruppelederens ansvar at sikre sig, om nogen medlemmer af gruppen i forvejen lider af en medicinsk tilstand eller et handicap samt at give CT meddelelse herom. Såfremt denne type information er givet til CT, efter rejsebeviset er udstedt, og denne tilstand eller handicap efter CTs vurdering ville gøre rejsearrangementet upassende eller usikkert for det pågældende medlem, vil dette blive betragtet som en annullering af rejsearrangementet for det pågældende medlem.

9.7. Vi anbefaler, at du tegner forsikring, der dækker rejsen med særlig dækning for deltagelse i potentielt farlige sportsgrene og aktiviteter. Det anbefales, at du ikke deltager i sådanne aktiviteter, såfremt du ikke har tegnet en sådan forsikring. Såfremt du ønsker hjælp til tegning af sådan forsikring, bistår CT med kontakt til et forsikringsselskab. Du accepterer ved disse betingelser, at du skadesløsholder CT for ethvert ansvar for omkostninger, som måtte opstå som følge af din manglende forsikringsdækning.

9.8. EU-borgere anbefales at medbringe deres Sunedhedskort/Rejsesygesikringskort (Det Gule Sygesikringsbevis) på alle CTs rejser. Derudover anbefales det også at anskaffe sig et EU-sygesikringskort (Det Blå Sygesikringsbevis), såfremt dækning i henhold til dette er nødvendigt,. Det kan f.eks. være i tilfælde af, at rejsens varighed overskrider 30 dage, i tilfælde af, at der er tale om en hel eller delvis forretningsrejse, såfremt du har behov for behandling af en kronisk lidelse. Det Blå Sygesikringskort dækker dig som var du medborger i det EU-land du besøger, hvilket ofte vil være en økonomisk ufordelagtig løsning, kontra den dækning du får af Det Gule Sygesikringsbevis (dækket under dansk lovgivning). Anvend derfor Det Blå Sygesikringsbevis som supplement til Det Gule Sygesikringsbevis, når dette ikke accepteres.

10. Begrænsninger i CTs ansvar.

10.1. Hotelklassicifering og stjerneangivelse er angivet af CT baseret på de officielle klassifikationer fra turistmyndighederne på din feriedestination. CT er afhængig af disse myndigheder for at sikre at din indkvartering lever op til alle lokale lovbestemmelser og kan ikke pådrage sig ansvar i det tilfælde, hvor indkvarteringen ikke lever op til de lokale lovbestemmelser. CT forbeholder sig ret til at angive afvigende stjerneangivelser i forhold til de af de lokale turistmyndigheder fastsatte, hvor CT mener, at det kan retfærdiggøres for at give en rimelig indikation af den relative kvalitet af indkvarteringen.

10.2. Alle fotografiske og billedlige referencer på hjemmesiden er kun repræsentative for de aktiviteter, som CT kan arrangere, og bør kun opfattes som sådan. CT har baseret beskrivelserne af aktiviteterne på information leveret af underleverandøren. Uanset at CT mener, at underleverandørernes fremstillinger er retvisende er CT ikke ansvarlig for misvisende fremstilling eller brud på underforståede forventninger af nogen slags i relation til den tilbudte aktivitet.

10.3. CT er ikke ansvarlig for:
A) Misligholdelse fra dig eller andre medlemmer af gruppen (inklusiv – men ikke begrænset til – mangelfuld efterlevelse af betingelserne)
B) Misligholdelse fra tredjemand som ikke er forbundet med leverancen af services arrangeret via CT.
C) alle usædvanlige eller uforventede omstændigheder udenfor CTs eller CTs leverandørers kontrol.
D) Enhver begivenhed, som CT eller aktivitets- eller indkvarteringsleverandøren med rimelighed ikke kunne have forudset.
E) Ethvert tilfælde af upassende opførsel fra din side eller fra ethvert medlem af din gruppe (inklusiv – men ikke begrænset til – uanstændig opførsel, voldelig fremfærd, brud på lokale love mv.).

10.4. Såfremt en underleverandør kan ekskludere eller begrænse ansvarspådragelse under internationale konventioner eller fremmed lovgivning vil CT underlægge sig denne begrænsning.

10.5. Såfremt I lider et tab, skade eller kvæstelse på grund af en handling eller undladelse fra CTs side, dets underleverandører eller agenter, vil CTs accept af ansvarspådragelse være betinget af dit initielle samarbejde med CT i enhver juridisk handling det måtte tage for at gennemføre dets egne kontraktuelle skadeløsholdelser imod dem.

10.6. Såfremt CT måtte være ude af stand til at tilbyde rejsearrangementet efter at rejsebevis er blevet udstedt, vil CTs ansvarspådragelse ikke overstige den totale pris for dit rejsearrangement.

10.7. CT vil ikke være ansvarlig i de tilfælde, hvor det være nødvendigt at aflyse eller ændre dit rejsearrangement på nogen måde grundet krig, trusler om krig, opstand, civile stridigheder, faglige konflikter, terroristaktivitet, naturlig eller nuklear katastrofer eller andre omstændigheder, som kan henledes til force majeure.

10.8. CT vil ikke være ansvarlig for salg der ikke er en del af den originale rejse booket igenem hjemmesiden senest ved ankomsten. Alt som efterfølgende er købt når gruppen allerede er ankommet på destinationen er ikke lovmæssigt CTs ansvar. I disse tilfælde indgår gruppen en aftale direkte med den lokale leverandør, underlagt lokale love.

10.9. I tilfælde af skader opstået som tilfælde af manglende eller ufuldstændig gennemførelse af de i den bestilte pakke inkluderede services, vil den kompensation CT måtte skulle udbetale være begrænset i overenstemmelse med de internationale konventioner omhandlende sådanne services. I tilfælde af skader som ikke er personskader opstået som følge af manglende eller ufuldstændig gennemførelse af pakkens inkluderede services, vil CTs kompensation være begrænset til maksimalt at dække omkostningen for de leverede services.

11. Klageprocedure

11.1 Klager skal straks rettes til den pågældende indkvarterings- eller aktivitetsleverandør og CTs repræsentant. Ethvert ugrundet ophold med klagen vil give CT ret til efter egen vurdering at afvise at behandle klagen.

11.2. Hvis klagen ikke kan afklares lokalt, skal klagen fremsendes skriftligt til leverandøren, og du skal selv beholde en kopi af klagen. Du skal indenfor 20 dage efter hjemkomsten bekræfte din klage via e-mail til CTs kundeserviceafdeling (hej@pissup.dk) og her anføre dit bookingreferencenummer sammen med alle andre relevante detaljer, som for eksempel kvittering.

11.3. Såfremt CT beslutter, at du er berettiget til kompensation, vil kompensationens karakter være efter CTs vurdering, og kan være i form af gratis ferie, tilgodebeviser eller rabatkuponer, som kan anvendes indenfor en begrænset periode eller andre lignende ordninger. Kompensation vil ikke ske i form af en kontant udbetaling eller en refundering til kreditkort.

11.4. Tvister, der måtte forekomme i forbindelse med denne kontrakt, og som ikke kan løses i mindelighed, kan, såfremt du måtte ønske det, blive henvist til afgørelse ved voldgift under dansk lov.